فرم ارزیابی ثبت شرکت در آلمان

تمامی فیلد ها الزامی هستند
لطفا اطلاعات خود را به انگلیسی وارد نموده و از ورود اطلاعات بصورت فارسی خودداری فرماییدمهارت هایی که در آنها قوی هستید شامل: تسلط کامل بر مفاهیم نظری و عملی موضوع ، توانایی راهبری و آموزش دیگران، حداقل 3 تا 5 سال تجربه کاری.
مهارت های خود را به انگلیسی وارد و با کاما از یکدیگر جدا کنید


مهارت هایی که در آنهامهارت بالای متوسط دارید شامل: داشتن دانش کافی در مفاهیم نظری و عملی موضوع، توانایی کار در گروه های حرفه ای این موضوع، نیاز به راهنمایی شخص ماهرتر فقط در موارد خاص، حداقل 2 سال تجربه کاری .
مهارت های خود را به انگلیسی وارد و با کاما از یکدیگر جدا کنید


اجازه دسترسي به اطلاعات*