ثبت NGO در آلمان

ثبت NGO  در آلمان

فعالیت اجتماعی شما به صورت NGO  می تواند به صورت های Stiftung, Verein, gUG, gGmbH  تاسیس شود. هر کدام از این روشها کاربردهای خاص و مزایا و معایت خاص خود را دارند. برای انتخاب بهترین نوع قانونی شرکت غیر انتفاعی خود با توجه به کاربری مورد نظر، کارشناسان اریکا مشورت در خدمت شما هستند.