مترجم همراه در آلمان

چنانچه برای شرکت در یک نمایشگاه و یا یک جلسه تجاری تخصصی و یا قرار معاینه پزشکی در آلمان نیاز به ترجمه تخصصی دارید، مترجمین همکار ما میتوانند همراه شما گردند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اخذ “اقامت آلمان”،”اقامت سرمایه گذاری در آلمان”،”ثبت شرکت در آلمان”و “راه اندازی کسب و کار در آلمان”،”اقامت خویش فرما یا خود اشتغالی در آلمان”،”اقامت پیوست به خانواده در آلمان”،”پذیرش از دانشگاههای کشور آلمان”،”اقامت تحصیلی در آلمان”و”اقامت دائم آلمان” وسایر خدمات هلدینگ اریکا  این فرم را تکمیل نمایید.دیدگاهتان را بنویسید