بورسهای وزارتخانه های فرانسه

يكي از مسئوليتهاي سفارت فرانسه گسترش اعطاي بورس ، انتخاب متقاضيان، تشكيل پرونده براي آنها ، نظارت بر حسن اجراي روند انتخاب افراد و تضمين پيگيري و پويايي شبكه بورسيه هاي پيشين است.
اين بورسها به دانشجويان تبعه جمهوري اسلامي ايران اعطا و به بخشهاي زير تقسيم مي شود:
•  بورسهاي علمي و فني
•  بورس پزشكان
•  بورسهاي زبان شناسي و آموزشي
 دیدگاهتان را بنویسید