در این زمینه توجه به مطالب و مفاهیم زیرحائز اهمیت است. برای مهاجرت کاری به آلمان و یا ادامه تحصیل در آلمان، مورد تایید بودن مدرک تحصیلی در آلمان یکی از اصول مورد نیاز جهت اقدام برای دریافت ویزا و یا اقامت می باشد. برای اینکه بدانید آیا مدرک شما مورد تایید سفارت آلمان هست یا نه، قدم اول مراجعه به سایت anabin می باشد.

1.بررسی وضعیت مدارک تحصیلی در سایت

به آدرس وب سایت anabin.kmk.org  مراجعه کنید و به شرح زیر عمل نمایید.

در قسمت جستجوی موسسات و دانشگاه ها، اﺑﺘﺪا بر روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Suchen ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ، همان جستجو می‌شود ﮐﻠﯿﮏ نمایید. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﻼً “Iran” را اﻧتخاب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺎم شهر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب می‌ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب شهر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن، به‌صورت ﺧﻮدﮐﺎر فهرست ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ آن شهر در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ظاهر ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ نتایج جستجو را بر اساس داﻧﺸﮕﺎه، ﻣؤﺳﺴﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن بودن فیلتر و مرتب سازی کنید و تنها ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

2. پس از جستجو درصورت وجود نام دانشگاه شما درلیست یکی از موارد زیر رخ میدهد:

اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ + H ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک ‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﻣﺪارک‌ تحصیلی موردتأیید و ﻗﺎﺑﻞارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎنﻗﺮار دارد. که در این صورت اسکرین شات و پرینت واضح رنگی جهت ارائه به سفارت آلمانگرفته شود.
اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ – H در ﺳﺘﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﯾﻌﻨﯽ متأسفانه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزشیابی ﻧﯿﺴﺖ و احتمالش خیلی کم است که بتوانید تاییدیه ZAB را بگیرید؛ عملا گفته شده که نمیتوانید ولی اگر بخواهید میتوانید شانستان را امتحان کنید.
اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ -/+ H ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ هیچ‌گونه ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.در قدم بعدی همچنین رشته تحصیلی شما بایستی در آنابین وجود داشته باشد و معادل مدارک دانشگاهی آلمان باشد. همان مراحل مربوط به دانشگاه را برای رشته تحصیلی خود نیز طی کنید و اسکرین شات و پرینت واضح رنگی جهت ارائه به سفارت آلمان  از صفحه نتایج گرفته شود.در صورتی که هم دانشگاه شما و هم رشته تحصیلی شما مورد  تایید بود. مدارک شما به عنوان  کارجو مورد تایید سفارت آلمان می باشد و نیازی به گرفتن تایید ZAB وجود ندارد. در صورتی که نام دانشگاه شما در anabin موجود نبود و یا +H نبودید آنگاه باید نسبت به ارسال مدارک لازم  جهت تایید مدرک تحصیلیتان به ZAB طبق مندرجات زیر اقدام نمایید.روند اقدام برای اخذ تایید مدرک تحصیلی توسط ZAB :

قدم اول: در  لینک زیر ثبت نام میکنید. (نکته: بعد از تکمیل فرم،  یک فایل  pdf به شما داده میشود که باید آن رو پرینت گرفته، امضا کرده و همراه مدارک ارسال کنید. توضیحات لازم برای پر کردن فرم در ادامه توضیح داده می شود.)

https://anabin.kmk.org/antragsformular.html?L=1

قدم دوم: مدارک زیر همراه با پرینت بند 1  را برای ZAB پست نمایید :
مدارک دانشگاهی و ریز نمرات به همراه اصل ترجمه رسمی تایید شده توسط دادگستری (نکته: تاییدیه وزارت خارجه و سفارت نیاز نیست.)
اگر کارشناسی ناپیوسته بودید کاردانی را هم شامل میشود و اگر ارشد بودید کارشناسی را هم باید بگذارید.
دیپلم و پیش دانشگاهی: یک کپی ساده از اصل مدرک (نکته: ترجیحا کپی برابر اصل که با ۵ ۴هزار تومان در دفاتر اسناد رسمی قابل انجام هست. نیازی به تاییدیه تحصیلی و یا ترجمه نیست)
قدم سوم : اگر قراداد کاری دارید، یک کپی ساده از تمام صفحات قرارداد کارییک کپی ساده از پاسپورت.اگر اخیرا نام و یا نام خانوادگی تان تغییر کرده و در مدارک ارسالی این تغییر دیده میشود، کپی از تمام صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات
فرم پر شده درخواست تاییده ZAB که در لینک بالا ثبت کردید.

قدم چهارم : بعد از واریز وجه به حساب ZAB، تصویر فیش واریزی را برای ZAB ایمیل نمایید.(به همان ایمیل قبلی reply کنید)

قدم پنجم :ایمیلی از سوی ZAB مبنی بر اینکه مبلغ واریزی به دستشان رسیده ، دریافت می کنید. در این مقطع پروسه ارزشیابی مدارک در آلمان شروع میشود.
قدم ششم : پس از مدتی، ایمیلی از سوی ZAB درباره نتیجه ارزشیابی ، در قالب یک pdf دریافت خواهید کرد و متعاقبا مدارکتان به درب منزل و آدرس پستی شما، پست می گردد.

ANABIN = (Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise) 

ZAB = (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen)

 

6 دیدگاه. Leave new

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Open chat
مشاوره رایگان
سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟